Return to Par skolu

Skolas dokumentācija not active

 • Skolas nolikums – [PDF]
 • Skolas ētikas kodekss – [PDF]

 • Iekšējās kārtības noteikumi – [PDF]
  • Drošības noteikumi[PDF]
  • Plāns atkarību izraisošo vielu konstatēšanas un lietošanas gadījumā [PDF]
  • Rīcības plāns vardarbības gadījumos izglītojamo vidū[PDF]
  • Rīcības plāns vardarbības gadījumos starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku [PDF]
  • Liepājas 7.vidusskolas evakuācijas plāns – [PDF]
 • Liepājas 7.vidusskolas attīstības plāns 2022.-2026. – [PDF]
 • Liepājas 7.vidusskolas audzināšanas darba programma 2019.-2022.gadam [PDF]
 • Liepājas 7.vidusskolas darba plāns 2021./2022. mācību gads – [PDF]
 • Skolvadības komandas un metodisko jomu un to komisiju darbības reglaments – [PDF]

 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība [PDF] 
 • ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
  LIEPĀJAS 7.VIDUSSKOLĀ [PDF] 
 • Kārtība, kādā organizējams attālinātais mācību process Liepājas 7. vidusskolā – [PDF]
 • KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE INFORMĒ IZGLĪTOJAMO VECĀKUS,
  PAŠVALDĪBAS VAI VALSTS IESTĀDES, JA IZGLĪTOJAMIE BEZ ATTAISNOJOŠA
  IEMESLA NEAPMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDI [PDF]
 • Kārtība par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu un individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu – [PDF]
 • SKOLĒNU UN VECĀKU SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA [PDF]
 • KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS
  NOVĒRŠANAS PASĀKUMI UN ORGANIZĒTS MĀCĪBU PROCESS
  LIEPĀJAS 7.VIDUSSKOLĀ – [PDF]
 • Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība – [PDF]
 • Pagarinātās dienas grupas norises kārtība – [PDF]
 •  Kārtība, kādā Liepājas 7. vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas – [PDF]

 

 • Iekšējā trauksmes celšanas kārtība – [PDF]
 • Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība – [PDF]
 • PEDAGOGU UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TEHNISKO DARBINIEKU
  MATERIĀLĀS STIMULĒŠANAS KĀRTĪBA [PDF]

 • Atbalsta komandas darba nolikums – [PDF]
 • Skolēnu līdzpārvaldes nolikums [PDF]

 • Bibliotēkas lietošanas noteikumi – [PDF]
 • Personu datu apstrāde – [PDF]