Privātuma politika

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 7. vidusskola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Liepāja, Celmu 6, Latvija LV-3405, tālrunis: 63442710, 27899801, elektroniskā pasta adrese: 7vsk@liepaja.edu.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūki:

1) iegūt lietotāju apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu

2) darīt lietotājiem pieejamus Liepājas 7. vidusskolas Youtube videoklipus, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt.

3) Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Darba likums u.c. normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības);

4) nodrošināt Liepājas 7. vidusskolas tīmekļa vietnes http://7vsk.liepaja.edu.lv/ darbību un pamatfunkcijas.

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI:

  1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 7. vidusskola” atbildīgie darbinieki,
  2. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana).

 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.