Return to Ārpusstundu darbs

Karjeras izglītība

Karjera ir process, kurā indivīds (mērķtiecīgi, sistēmiski, plānveidīgi) izmanto visus viņam pieejamos resursus savu dzīves mērķu sasniegšanai kādā dzīves jomā (darbs, ģimene, brīvais laiks, pilsoniskums) un/vai lomā (meita, dēls, tēvs, māte, skolēns, students, darba ņēmējs, darba devējs, pensionārs), tā indivīdam pilnveidojot savu personību, pašrealizējoties. Karjeras attīstība ir process, kurā indivīds progresē – attīstās, sevi pilnveido, apgūst dažādas kompetences dzīvei, karjeras vadībai – karjeras dažādās pakāpēs, kur katru pakāpi atsevišķi raksturo unikāli rezultāti, tematika un uzdevumi.
Karjeras attīstības vadība (karjeras vadība):

  • indivīda līmenī – process, kurā indivīds plāno, organizē, vada un kontrolē savu resursu (iekšējo un ārējo) efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai, apgūst savu resursu plānošanas, organizēšanas, kontrolēšanas un vadības prasmes efektīvai to izmantošanai savas personības un karjeras attīstībai;
  • skolas līmenī – sistēmisks process, kas ar atbilstošām vadības funkcijām nodrošina indivīdam nepieciešamo atbalstu karjeras attīstībā, izveidojot noteiktu uz indivīda vajadzībām balstītu atbalsta sistēmu un nodrošinot šīs sistēmas vadību.

Karjeras vadības kompetence ir spēju, zināšanu, prasmju, attieksmju un pieredzes kopums, kuru prasmīgi izmantojot, tiek nodrošināts indivīda karjeras attīstības progress.

 

KAA plāns 2023.-2024. (PDF)

KAA plāns 2022.-2023. (PDF)

KAA plāns 2021.-2022. (PDF)

 

Karjeras izglītība (PDF)

Liepājas 7. vidusskolas Karjeras izglītības programma (PDF)