Return to Mācību darbs

Valsts pārbaudes darbi

 • 2021./2022. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:
  • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2022. gada februārī – martā;
  • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2022. gada martā;
  • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2022. gada maijā – jūnijā;
 • Normatīvais regulējums, kas nosaka valsts valodas lietojumu pārbaudes darbos
  • CE eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • CE un eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • no 2019./2020.m.g. 9.klases izglītojamam eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda
  • (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).

 

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, arī 2022. gadā skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens – tādējādi, 12. klasi beidzot, 2021./2022. mācību gadā būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

 • latviešu valoda,
 • viena svešvaloda,
 • matemātika,
 • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Svešvalodu eksāmenu 12. klases skolēni kārtos martā – laikā, kad pārējiem skolēniem ir pavasara brīvlaiks. Savukārt brīvlaiks 12. klases izglītojamiem ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam.

2022. gadā obligātos valsts pārbaudes darbus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs kārtot tie 11. klases skolēni, kuri 2020. gadā ir sākuši apgūt vidējo izglītību pēc jaunā standarta, ja latviešu valodas, svešvalodas un matemātikas zināšanas optimālajā līmenī būs jau apguvuši 2021./2022. mācību gada noslēgumā. Šie skolēni varēs kārtot trīs obligātos eksāmenus optimālajā līmenī (matemātiku arī vispārīgā līmenī) 2021./2022. mācību gadā noteikumu projektā noteiktajos laikos vai arī eksāmenus kārtot 2022./2023. mācību gadā.

Valsts pārbaudes darbu programmas 11.klases skolēniem:  https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/valsts-parbaudes-darbi

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Valsts pārbaudījumu grafiks
2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks
Informācija par valsts pārbaudes darbiem
Uzdevumi 2009.- 2021.g.
Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei [PDF]
Valsts pārbaudes darbu programmas 2020./2021. m.g.