Skolas nodibinājums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra 2021. gada 4. februāra lēmumu Nr. 6-24/10838, savu darbu uzsāka “Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai”.

17.05.2022. sēdē Nr.12, Sabiedriskā labuma komisija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomās
 

Nodibinājumam “Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai”
jomās: labdarība; izglītības veicināšana; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana; kultūras veicināšana.


Nodibinājuma un skolas sadarbības līgums – [PDF]

Nodibinājuma darbības pārskats par 2022.gadu un turpmākās darbības plāns 2023. gadam[PDF]

Apbalvojuma piešķiršanas kritēriji Liepājas 7. vidusskolas skolēnu atbalstam un motivācijai – [PDF]


Nodibinājuma mērķis ir veicināt Liepājas 7. vidusskolas ilgtspējīgu attīstību.

Nodibinājuma uzdevumi:

  • veicināt sabiedrības integrāciju un iekļaujošās izglītības īstenošanu;
  • sekmēt Liepājas 7. vidusskolas izglītības un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveidi;
  • sniegt atbalstu Liepājas 7. vidusskolas vides labiekārtošanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā;
  • veicināt Liepājas 7. vidusskolas skolēnu un pedagogu dalību projektos;
  • piesaistīt finansējumu stipendijas fonda izveidē, atbalstot un motivējot Liepājas 7. vidusskolas skolēnus.

 

Nodibinājuma valdē ir: Tatjana Bruļova (valdes priekšsēdētāja), Oksana Ketlerjus (valdes loceklis) un Linda Matisone (valdes loceklis).

Aicinam ikvienu interesentu sniegt savu palīdzību mūsu skolas izaugsmē!

Rekvizīti un kontaktinformācija

Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai

Reģistrācijas Nr. 40008304431

Adrese: Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, Latvija

E-pasts: nodibinajums.7vidusskola@gmail.com

Konta Nr. LV83UNLA0055002123778