Skolas nodibinājums

Pēc skolas nosaukuma maiņas, pamatojoties ar Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra 2024. gada 21. februāra lēmumu Nr. 6-24/8165, turpmāk skolas nodibinājuma nosaukums ir “Liepājas Dzintara skolas attīstības fonds”. Mūsu skolas fondam ir piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statuss jomās: labdarība; izglītības veicināšana; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana; kultūras veicināšana.

Nodibinājuma mērķis ir veicināt Liepājas Dzintara skolas ilgtspējīgu attīstību.

Nodibinājuma uzdevumi:

  1. veicināt sabiedrības integrāciju un iekļaujošās izglītības īstenošanu;
  2. sekmēt Liepājas Dzintara skolas izglītības un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveidi;
  3. sniegt atbalstu Liepājas Dzintara skolas vides labiekārtošanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā;
  4. veicināt Liepājas Dzintara skolas skolēnu un pedagogu dalību projektos;
  5. piesaistīt finansējumu stipendijas fonda izveidē, atbalstot un motivējot Liepājas Dzintara skolas skolēnus.

Aicinām ikvienu interesentu sniegt savu palīdzību mūsu skolas izaugsmē!

Rekvizīti un kontaktinformācija

Liepājas Dzintara skolas attīstības fonds

Reģistrācijas Nr. 40008304431

Adrese: Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, Latvija

E-pasts: nodibinajums.7vidusskola@gmail.com

Konta Nr. LV83UNLA0055002123778

Liepājas Dzintara skolas attīstības fonda 2023. gada darbības pārskats.