Par skolu


Izglītības iestādes misija:
Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, attīstot izglītojamā personību un sekmējot pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:
Mērķtiecīgs, zinātkārs, rīcībspējīgs pilsoniski atbildīgs un veiksmīgs cilvēks.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

Ikviens cilvēks ir vērtība, respektējot individuālās tiesības un vajadzības.

Ar Liepāja pilsētas Domes 2009. gada 13. augusta lēmumu Nr. 275, tiek reorganizēta Liepājas 11. vidusskola, pievienojot to Liepājas 7. vidusskolai, ar 2009. gada 15. septembri.

Skolas darbības mērķis:
Gatavošanās pilnveidotā mācību satura ieviešanai un pārejai uz mācībām valsts valodā.

Skolēnu skaits skolā 2021./2022. mācību gadā
1.-4. klase – 248 skolēni – 11 klašu komplekti
5.-9. klase. – 332 skolēni 13 klašu komplekti
10.-12. klase  – 133 skolēni
Kopā 713 skolēni

2021./2022. mācību gadā skolā strādā 72 skolotāji.
No tiem apguvuši:

  • otro specialitāti – 10 skolotāji
  • ar akadēmisko maģistra grādu – 24 skolotāji
  • ar profesionālo maģistra grādu (pielīdzinātā izglītība) – 28 skolotāji

Skolā ir viena lielā un divas mazās sporta zāles. Tādējādi vienlaicīgi var notikt trīs sporta stundas. Šīs zāles aktīvi tiek izmantotas arī vakaros, kad notiek dažādas treniņnodarbības. Pie skolas ir arī stadions.

Skolā ir bibliotēka un lasītava, kura ir aprīkota ar videoaparatūru, kas ir paredzēta videonodarbībām. Bibliotēkas krātuve pastāvīgi tiek papildināta ne tikai ar jaunām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, dažādām enciklopēdijām, bet arī ar interaktīviem kompaktdiskiem. Bibliotēka tiek rīkotas tematiskās izstādes, kā arī tiek novadītas nodarbības.

Katru dienu skolas ēdnīcā ir daudz apmeklētāju. Skolas ēdnīcā vienmēr ir svaigi un garšīgi ēdieni. Tādēļ starpbrīžos un pēc stundām skolēni un skolotājas steidzas uz ēdnīcu, kur var garšīgi paēst vai vienkārši izdzert tasīti kafijas.

2010. gada vasarā skolas ēdnīcā tika modernizētas iekārtas. 2011./2012. mācību gadā ēdnīcas darbinieki uzsākuši jaunu tradīciju – nacionālās virtuves dienas.

no 2019. gada skolas ēdnīcu apkalpo sia “Viedaga”

 

_______________________________________________________

Skolas struktūra