Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019. mācību gadā 2.semestrī skola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

No janvāra līdz maijam 2019.gada no 5.-12. klasei atbalstu saņem 32 izglītojamie. Projektā ir iesaistīts 21 pedagogs, kas īsteno projekta mērķi, sniedzot konsultācijas dažādos mācību priekšmetos un nepieciešamo atbalstu (psihologs, logopēds).