Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019. mācību gadā skola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Šajā mācību gadā projekta ietvaros no 5.-12. klasei atbalstu saņem 32 skolnieki. Projektā ir iesaistīts 21 pedagogs, kas īsteno projekta mērķi, sniedzot konsultācijas dažādos mācību priekšmetos un nepieciešamo atbalstu (soc. pedagogs, psihologs, logopēds).