Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (Nr.8.3.4.0/16/I001)

2020./2021. mācību gada

1. semestris. 

Liepājas 7. vidusskolā 2020./2021. mācību gada 1. semestrī projekta PuMPuRS (Nr.8.3.4.0/16/I001) ietvaros 5.-12. klašu grupā atbalsts un individuālās konsultācijas tiek sniegtas 43 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācību procesā. Atbalstu un individuālās konsultācijas nodrošina  25 pedagogi. Projekta ietvaros skolēnus atbalsta arī psihologs, logopēds, pedagoga palīgs.

Katram PuMPuRS projektā iesaistītajam skolēnam, balstoties uz katra individuālajām vajadzībām, izglītības iestāde semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā tiek izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Vieni no galvenajiem riskiem, kas novērojami projektā iesaistītiem skolēniem, ir grūtības mācību satura apguvē un iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā. Visvairāk individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, kā arī mazākumtautību (krievu) un angļu valodā.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.655, projektā  PuMPuRS iespējams nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Konsultāciju norisei attālināti, skolotāji saziņai izmanto e-klases pastu. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu konsultēšanu, skolotāji izmanto tiešsaistes on-line rīkus: skype, whatsapp, zoom conference.

Kopš projekta uzsākšanas 2017./2018. gadā atbalsts ir sniegts 94 skolēniem, no kuriem 4 saņem atbalstu vēl šobrīd.