Return to Mācību darbs

Vispārīgā informācija

Mācību darbs:

Liepājas 7. vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Galvenie pamatizglītības mērķi 1. – 4. klases posmā – veicināt skolēnu lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas, kā arī citas mācību procesa pamatiemaņas un prasmes, teorētisko domāšanu, vienkāršākās paškontroles iemaņas, skolēnu uzvedības un runas kultūru, personīgās higiēnas un veselīga dzīvesveida pamatus.

Galvenie pamatizglītības mērķi 5. – 9. klases posmā – nodrošināt nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, veicināt izglītojamo personības, spēju, interešu un sociālās pašnoteikšanos attīstību.

Galvenie vidējās izglītības mērķi – nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, kas dod iespēju tālākai izglītībai, attīstīt izglītojamo izziņas intereses un radošās spējas, veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, pamatojoties uz mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, dodot iespēju apzināties tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēli, skola piedāvā izglītojamajiem papildus:

  • 1.klasē apgūt ekonomikas pamatus,
  • 3.klasē algoritmikas pamatus,
  • 4.klasē programmēšanas pamatus un karjeras izglītību,
  • 5.-9.klasē franču un vācu valodu,
  • 7.-9.klasē ekonomikas pamatus.

Vidusskolā papildus pēc izvēles iespējams apgūt vācu, franču valodu, biznesa pamatus, komerczinības un psiholoģiju.

Skolas tēma:
Netradicionālās un inovatīvās apmācības formas un tehnoloģijas izglītības kvalitātes uzlabošanai.

2010.gada oktobrī noslēdzās Dabaszinātņu un matemātikas projekts, kura ietvaros tika labiekārtoti un mūsdienīgi aprīkoti dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu kabineti.

Ar interaktīvo tāfeli tiek aprīkots arī latviešu valodas kabinets. Skola ieguvusi interaktīvo tāfeli, piedaloties projektā, kas paredz Latviešu valodas aģentūras izstrādāto elektronisko mācību materiālu latviešu valodā un literatūrā aprobāciju skolās, kurās mācās pēc mazākumtautību izglītības programmām. Jaunos materiālus 7.a klase, kas ir arī Ksenijas Siliņas audzināmā klase, apgūst jau no šā mācību gada sākuma.