Projekts “Pumpurs”

Mūsu skola veiksmīgi ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta dokumentu skatīt šeit