Return to Skolas sociālais pedagogs

Ēdināšanas atvieglojumi

Ēdināšanas atvieglojumi

Atvieglojumi vispārizglītojošo skolu audzēkņiem

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.13, kas izdoti Liepājā 2011.gada 27.oktobrī „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” un to grozījumiem (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu), kuri precizēti ar  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 18.augusta lēmumu  Nr. 307/12

Stājas spēkā 23.08.2022.

Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

 1. kuram noteikta invaliditāte (punkts 8.1)
 2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (punkts 8.2)
 3. kurš atrodas aizbildnībā (punkts 8.3)
 4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu (punkts 8.4)
 5. ar Sociālā dienesta atzinumu (punkts 8.5)
 6. atsevišķos gadījumos, ja sociālais pedagogs un klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz saņemt maksas ēdināšanu (punkts 8.6)

vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

 1. Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu.

 Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, ja iesniedzējam ir oficiālā elektroniskā adrese, iesniedzot elektronisku iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Ja personai nav oficiālā elektroniskā adrese, tā iesniegumu iesniedz klātienē izglītības iestādē.

Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un šādus dokumentus:

 • 8.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – invaliditāti apliecinošu dokumentu;
 • 8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
 • 8.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu;
 • 8.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentus, kas apliecina, ka ģimene audzina četrus vai vairāk bērnus. Ja ģimenē ir bērns, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas nodaļā un nav stājies laulībā. Minēto faktu pārbaudei izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām;
 • 8.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – Sociālā dienesta atzinumu.
 • 8.6 apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentus, kas apliecina, ģimenes ienākumus, klases audzinātāja iesniegums, sociālā pedagoga un klases audzinātāja atzinums.