Return to Mācību darbs

Izglītības programmas

Ar IKVD 2022. gada 5. janvāri lēmumu skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2028. g. 5. janvārim. Ar 2020./2021 mācību gadu 1., 4., 7. un 10. klasēm izglītības programmas tiks īstenotas atbilstoši jauno izglītības standartu prasībām.

2021./2022.m.g. Pamatskolas klasēs tiek īstenotas:

 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, licence Nr.V-2629)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521, licence Nr.V-1178)
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 21013121, licence Nr.V-8575).
 • Grozījumi licencētajās mazākumtautību izglītības programmās. Gatavojoties 2019./2020. mācību gadam un sākot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītības programmu atbilstība jaunajam normatīvajam regulējumam. 2019. gada 1. septembrī spēkā stāsies Izglītības likuma 9. panta normas par izglītības ieguves valodu valsts, pašvaldības un privāto pirmsskolu īstenojamajās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās. Atbilstoši Izglītības likuma Pārejas noteikumu 70.punktā noteiktajam ar direktora 04.04.2019. rīkojumu Nr.35/1.10 izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteikta valodas lietojuma proporcija:
  • 1.-6.klasē ne mazāk kā 50% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā;
  • 7.–9.klasē ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli.

Vidusskolas klasēm apmācības notiek latviešu valodā.

Vidusskolēniem tiek piedāvātas četras licencētas mācību programmas:

 • matemātikas un dabaszinību (Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena  programma, kods 31013021, licence Nr. V-7171)
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos, nodrošināt iespēju apgūt matemātikas un informātikas valodu tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu modelēšanai un prognozēšanai, veicināt izglītojamā konkurētspēju dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu, veselības zinātņu un citu attiecīgu kursu studijās.

 • profesionāli orientēto komerczinību (Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena  programma, kods 31014021, licence Nr. V-7172),
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.

 • vispārizglītojošo (Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  izglītības programma, kods 31011021, licence Nr. V-1981)
  • Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi ir: nodrošināt līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām un attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.

 • vispārizglītojošo (Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, no 2020./2021. mācību gada, kods 31016011, licence Nr. V_3312)
  • Sākot ar jauno mācību gadu, mācības 10. klasē notiks pēc jaunā vidējās izglītības standarta.
   Pirms iestāšanās vidusskolā, skolēniem būs jāizlemj, kādus mācību priekšmetus apgūt un kā šī izvēle veicinās nākotnes nodomu realizēšanu.

Liepājas 7. vidusskolas programmas – [PDF]

Liepājas 7. vidusskola piedāvā kursu komplektus:

   1. matemātika un IKT – programma – [PDF];
   2. ekonomika un uzņēmējdarbība – programma – [PDF];
   3. medicīna – programma – [PDF];
   4. sociālās zinātnes – programma – [PDF].

Padziļinātie kursi:

   • Angļu valoda;
   • Matemātika;
   • Bioloģija;
   • Ķīmija;
   • Programmēšana;
   • Vēsture;
   • Sociālās zinātnes.