Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

2019./2020. mācību gadā skola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

2019./2020 mācību gada 1. semestrī atbalsts un individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 32 izglītojamiem, savukārt 2. semestrī – 52 izglītojamiem 5. – 12. klašu posmā.

 Projektā ir iesaistīts 21 pedagogs, kas īsteno projekta mērķi, sniedzot konsultācijas dažādos mācību priekšmetos un sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Izvērtējot darbu projektā “PuMPuRS” 2019./2020. mācību gadā, svarīgi atzīmēt, ka veiktais darbs vērtējams pozitīvi, jo tika īstenoti plāni 98% apmērā.